ศูนย์ซ่อม ABB

ขอบเขตงานครอบคลุม_ABB

ขอบเขตงานครอบคลุม

ทางศูนย์จะเข้าไปสำรวจหน้างาน
เพื่อตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น
และเพื่อประสิทธิภาพควรทำการ
ซ่อมบำรุงทั้งระบบประกอบด้วย
– Ring Main Unit
– Transformer
– Busway
– Load Break
– Main distribution Board
– ACB Air Circuit breaker
– ATS
– Capacitor Bank
– Thermosan

วางแผนงานที่รัดกุม_ABB

วางแผนงานที่รัดกุม

ทางศูนย์จะเสนอแผนการดับไฟ
การสำรองไฟ การสลับไฟ โดยแจ้ง
ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลา
ที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบการ
ทำงานให้น้อยที่สุด
– Drop Out Fuse
– Electricity Backup
– Commissioning
– Working Schedule

เครื่องทดสอบที่มาตรฐาน_ABB

เครื่องทดสอบที่มาตรฐาน

ทางศูนย์ใช้เครื่องทดสอบ ABB
จาก ITALY สามารถตรวจวัดอุปกรณ์
ได้ทุกรุ่น และใช้สารหล่อลื่นชนิดเดียว
กันกับที่ทางโรงงาน ABB เพื่อการซ่อม
บำรุงที่มีประสิทธิภาพ
– TS3
– PRO10
– Ekip
– Generic Grease
– Lubricant Grease

รายงานผลชัดเจน_ABB

รายงานผลชัดเจน

การส่งมอบงานที่สมบูรณ์จะต้อง
มีรายงานผลที่ชัดเจน ทั้งสภาพก่อน
และหลังการซ่อมบำรุง การวิเคราะห์
และข้อเสนอแนะจากทางวิศวกร
รวมถึงบริการเซ็นต์รับรองระบบไฟฟ้า
– Registered Engineer
– Before & After
– Data Analysis
– Recommendation

ติดต่อเรา

      ศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่เอบีบี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ช้อย เซอร์วิส จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 24 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-657-6396, 080-595-1200 , 080-904-8778
Email: info@p-choice.com www.p-choice.com
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.30 น.

* ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้รับเหมา ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2657-6396

Map P-choice.com

Contact us p-choice